Privacy- & gebruiksvoorwaarden

De hiernavolgende voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van alle websites en subsites van Kapitein Baaf VZW; dit onder voorbehoud van alle rechten.

Algemeen

Van zodra u een website van Kapitein Baaf VZW bezoekt (of er gebruik van maakt), wordt u geacht uitdrukkelijk akkoord te gaan met de geldende gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te gebruiken/te bezoeken.
Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht en daardoor onafdwingbaar zou zijn, zal dit niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van andere bepalingen. Bovendien dient de nietige bepaling desgevallend te worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van partijen zo goed mogelijk weerspiegelt.

Uw privacy

De informatie die op de website wordt aangeboden is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen kan toch persoonlijke informatie van de gebruiker worden opgevraagd. Dit is onder meer het geval wanneer u zich registreert als sponsor, een gift doet, u aanmeldt als (logistiek) helper, kandidaat-lid, kandidaat-bestuurslid of sympathisant,…
In deze gevallen zal Kapitein Baaf VZW de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker eerbiedigen en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, geeft Kapitein Baaf VZW de gebruiker de volgende wettelijke garanties:
– de verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
– Kapitein Baaf VZW maakt de persoonsgegevens van de gebruiker niet bekend aan derden;
– De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens, kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen met de beheerder van de betrokken website via het contactformulier (contact opnemen met webmaster).
– Kapitein Baaf VZW treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Doelstellingen van de verwerking:
– U op de hoogte brengen van de te betalen som
– U contacteren over uw bestelling, de afhaling of levering
– Opvolging van het succes van de ondernomen acties
– Boekhouding van de vzw
– Het bijhouden van een lijst van contactpersonen/relaties
– U op de hoogte houden over andere activiteiten van de VZW (hiervoor dient u apart toestemming te verlenen)
– U heeft te allen tijde het recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website kapiteinbaaf.be.

Kapitein Baaf VZW behoudt zich steeds het recht voor bovenvermelde privacyregeling aan te passen, mits deze aanpassingen in de huidige gebruiksvoorwaarden op te nemen.
Indien een gebruiker meer inlichtingen wenst over de regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Vertrouwelijkheid

Alle mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de websites van Kapitein Baaf VZW bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze websites, zullen door Kapitein Baaf VZW als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. Kapitein Baaf VZW wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Kapitein Baaf VZW heeft het recht om alle bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De gebruiker stemt er mee in dat Kapitein Baaf VZW de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan Kapitein Baaf VZW meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Toegang tot en gebruik van de website

Kapitein Baaf VZW heeft het recht om te allen tijde de toegang tot de website te onderbreken.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.
Kapitein Baaf VZW behoudt zich steeds het recht voor een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan Kapitein Baaf VZW hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk houden.
Het is de gebruiker verboden om de informatie die Kapitein Baaf VZW op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid

Alhoewel Kapitein Baaf VZW zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert Kapitein Baaf VZW niet dat alle informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.
In geen enkel geval kan Kapitein Baaf VZW aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit: a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert Kapitein Baaf VZW dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.
Kapitein Baaf VZW heeft steeds het recht de inhoud van de website te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
Kapitein Baaf VZW kan op haar websites links voorzien naar andere websites. Kapitein Baaf VZW is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. Kapitein Baaf VZW kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.
Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar een website van Kapitein Baaf VZW zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Kapitein Baaf VZW.
Een Facebookpost van de officiële Facebookpagina Kapitein Baaf VZW of een Facebookpagina of -evenement m.b.t. de ontbijtactie mogen evenwel zonder voorafgaande toestemming worden gedeeld.
Indien Kapitein Baaf VZW kosten zal moeten dragen of indien aan Kapitein Baaf VZW kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe Kapitein Baaf VZW te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. het redactionele materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is steeds een voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapitein Baaf VZW vereist.
In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kapitein Baaf VZW.
Kapitein Baaf VZW behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens

Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot Kapitein Baaf VZW door gebruik te maken van het contactformulier op www.kapiteinbaaf.be (zich richten tot de webmaster).